Home Бизнес Близо 20% от българите пазаруват онлайн

Близо 20% от българите пазаруват онлайн

383

Близо 1/5 от българите пазаруват по интернет. Данните на Националния статистически институт (НСИ) показват, че през тази година 18,5 на сто от хората у нас на възраст между 16 и 74 години използват услугите на онлайн магазините. Спрямо 2014 г. делът на хората, пазаруващи по интернет, се е увеличил с 2%. Жените обаче са значително по-активни, техният дял нараства с 2,5 процентни пункта, докато при мъжете – с 1,3.

Дрехите и спортните стоки са най-предпочитани за покупка от онлайн магазин. С такава цел са ги използвали над 71% от пазарувалите по интернет. Мебели, играчки и други стоки за дома онлайн са си купили 31,4% от пазаруващите по интернет, а на трето място се нареждат услугите, свързани с пътувания, почивки и т.н. – 30,6%. Най-рядко българите използват интернет пространството за покупка на ценни книжа, финансови услуги и застраховки. Едва 2% от възползващите от търговията по интернет са си поръчвали такива стоки или услуги.

За последните 10 години домакинствата у нас, които ползват бърз интернет са се увеличили повече от 5 пъти, показва още изследването на НСИ. Докато през 2006 г. едва 10% от населението в България е имало достъп до интернет, през 2015 г. делът на тези домакинства вече е близо 60 на сто. С достъп до широколентов пък са 58,8 на сто. В същото време бързият интернет е много по-предпочитан от хората, които за първи път прокарват в дома си такава услуга. За последните 10 години семействата, осигурили си достъп до какъвто и да било интернет са се увеличили 3 пъти, докато тези, предпочели широколентовия – 5 пъти. Спрямо 2014 г. сега делът на семействата с достъп до мрежата е нараснал с 2,4%.

Сериозни разлики в покритието на интернет в домакинствата се забелязват обаче в различните региони на страната. Така например в Югозападна България, където попада и София, достъп до мрежата имат близо 70 на сто от домакинствата. В същото време в най-бедния северозападен регион той е под 45%. В Югоизточния и Северния централен район достъп до мрежата в момента имат  съответно с 58,6 и 58,2% от домовете. Причините, поради които домакинствата нямат достъп до интернет у дома, са комплексни -повече от половината (51,6%) посочват липсата на умения за работа с модерните технологии, а за 38,5% от хората разходите за необходимото оборудване или абонаментни такси са високи.

Естествено най-активно интернет у нас използват младите хора. Според изследването на НСИ над 84% от населението на възраст между 16 и 24 години са в мрежата всеки ден или поне веднъж седмично. В същото време от най-високата възрастова група – между 65 и 74 години, едва 10,5% използва редовно интернет. Въпреки това обаче при всички възрастови групи се наблюдава намаление на хората, които нямат достъп или не използват мрежата.

Комуникацията и социалните мрежи са най-честата причина за използване на интернет от хората, които имат достъп до него у дома. От тях 83,3% осъществяват телефонни или видеоразговори през мрежата, а 78,9% са използвали електронна поща. Три четвърти (75,9%) декларират, че са се възползвали от услугите на глобалното уебпространство с цел участие в социални мрежи, а 70,7% четат новини и онлайн вестници. Основни дейности в интернет са и търсенето на информация за стоки или услуги (61,7%), търсене на здравна информация (50,1%) и консултиране с онлайн енциклопедии (43,3%). Всеки пети българин си търси работа или кандидатства за нея по интернет. За банкиране обаче мрежата се ползва от по-малко от 1 човек на всеки 10.

Сравнително ниско е и нивото на използването на интернет за комуникация с държавни и местни институции. Едва 17,8% от лицата използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на администрацията. Най-значителен е делът на хората, които са получавали информация от уебсайт на публичната администрация (16%), следван от този на изтеглилите формуляри от официална интернет страница (12,9%) и изпратилите попълнени формуляри (9,1%) през последните дванадесет месеца.